Nemovitosti

Pro občany

Připravíme nebo zrevidujeme kupní smlouvu na byt či dům. Poradíme Vám a připravíme dokumentaci pro celý proces převodu nemovitosti. Zajistíme korektní průběh jedné ze zásadních životních situací.
Ovládáme problematiku nájemních vztahů a podílnictví v bytových družstvech. Můžete se na nás obrátit i v případě reklamací a vad z kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo.

Pro realitní kanceláře

Připravíme zprostředkovatelské i rezervační smlouvy pro Vaše podnikání, pro Vaše klienty zpracujeme nájemní a podnájemní smlouvy, komplexní smluvní dokumentaci pro případy převodů nemovitostí či družstevních podílů, poskytneme služby advokátní úschovy.

Pro developery

Zpracujeme smluvní dokumentaci potřebnou pro přípravu a realizaci Vašeho projektu, připravíme potřebné smlouvy s dodavateli či spolupracovníky, poradíme se zřízením služebností či zástavního práva, zpracujeme smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy na převod nemovitostí, provedeme Vaše klienty právními aspekty celé transakce.

Rodinné právo

Rodinné právo je velmi specifickým právním odvětvím, které přestože obsahuje jen několik právních institutů, dotýká se téměř každého a tvoří poměrně velkou část soudně projednávaných případů. V rozhodování soudů se promítají i mezinárodní smlouvy o lidských právech, kterých se k dané problematice vztahuje celá řada. Nejdůležitější a nejvíce vzpomínanou je Úmluva o právech dítěte. Jsme dlouholetými specialisty v tomto oboru. Jsme Vám schopni pomoci v jakékoliv situaci, v nichž se v souvislosti s normami rodinného práva dostanete – ať se jedná o smluvní úpravu týkající se společného jmění manželů, osvojení dítěte, péče o nezletilé, rozvodu manželství či vypořádání společného jmění manželů.

nahoru

Občanské právo

Pojem občanského práva zahrnuje širokou škálu právních vztahů upravených občanským zákoníkem. Do kontaktu s normami tohoto právního odvětví se dostáváte téměř denně, u většiny vztahů, jako je například nákup spotřebního zboží, samozřejmě nepotřebujete asistenci právníka. Přesto se většina lidí dostane ve svém životě mnohokrát do situací, kde je odborná pomoc vhodná.

nahoru

Náhrady škod

Podle českého práva každý, kdo způsobil porušením právní povinnosti škodu, je za ni odpovědný, a náhrada škody tedy na něm může být vymáhána. Pod právní institut náhrady škody spadají rozličné případy škod na majetku či zdraví, způsobené dopravní nehodou, neodborným provedením prací nebo výkonů, atd. Možností je zde nepřeberné množství, máme zkušenosti i s uplatňováním náhrad vůči státu.

nahoru

Vymáhání pohledávek a právní poradenství při exekucích

Advokátní kancelář nabízí svým klientům komplexní služby v oblasti vymáhání pohledávek. Problematice vymáhání pohledávek se advokátní kancelář věnuje již řadu let. V rámci problematiky vymáhání pohledávek naše advokátní kancelář spolupracuje se spolehlivým a zkušeným soudním exekutorem.

nahoru

Dědické řízení

Stále se v praxi setkáváme s případy, kdy dědické řízení probíhá již léta a není možno se dobrat nějakého závazného rozhodnutí ve věci. Dědické řízení totiž přímo implikuje vznik rozporů, neboť se v něm jedná „jen“ o peníze. Příbuzní zůstavitele pak mají tendenci získat každý co největší díl a odmítají se dohodnout. Pokud neexistuje závěť má notář mnohdy velké problémy s tím, určit věci, které spadají do dědictví. Jestliže jste se ocitli v podobné situaci, případně chcete předejít možným sporům o majetek v rodině, je možná vhodný čas poradit se s odborníkem.

nahoru

Smluvní právo

Téměř denně je v dnešní době člověk nucen uzavírat smlouvy, ať již kupní, darovací, pojistné, smlouvy o dílo, atd.
Tyto vztahy není potřeba řešit s právníkem, pokud se nejedná o velké investice. My se k podobným případům dostáváme z velké většiny případů ve chvíli, kdy se vyskytne problém, ať už se jedná o reklamaci vad zboží či práce, nebo o uplatnění práv plynoucích ze smlouvy. Jsme schopni připravit komplexní smluvní dokumentaci pro Vaše podnikání či poradit se spotřebitelskými smlouvami.

nahoru

Korporátní právo

Poskytneme Vám právní poradenství v oblasti korporátního práva týkající se zakládání obchodních společností a družstev, převody obchodních podílů, změny ve společnostech, členství v orgánech společností a jeho smluvní úpravě.

nahoru

Insolvence

Jsme připraveni Vám poradit v situaci, kdy se Vaše osoba či Vaše podnikání ocitne v dluhové pasti. Máme zkušenosti s přípravou návrhů na insolvenci ať již osobních či týkajících se společností. Včetně podávání přihlášek a zastupování věřitelů v podobných případech.

nahoru

Trestní právo

Institut trestního práva je vždy vnímán jako jeden z nejzávažnějších. Naše zkušenosti se zastupováním klientů, ať již obviněných ze spáchání trestného činu, či poškozených Vám pomohou v kritické životní situaci. Do situace, kdy budete obviněni z trestného činu, se můžete dostat překvapivě velmi snadno, například pokud máte řidičský průkaz. Jestliže totiž způsobíte dopravní nehodu, při níž bude někdo zraněn, můžete být obviněn z ublížení na zdraví. Trestným činem je i neplacení výživného, nově je pozornost orgánů činných v trestním řízení věnována i případům domácího násilí.
Některé případy, pokud nedosahují závažnosti trestného činu, mohou být řešeny jako přestupky. Zákon o přestupcích je fakticky součástí práva správního, ale svou podstatou spíše souvisí s právem trestním. I v této oblasti jsme schopni poskytnout Vám odbornou radu a péči.

nahoru

Správní právo

Správní právo je jen stěží identifikovatelnou rozsáhlou oblastí právních norem, které není možno zařadit pod výše uvedené právní obory. Patří sem mimo jiné oblast živnostenského práva, přestupkové právo či celé stavební řízení. Stejně tak rozhodování o udělení občanství, atd. Jsme zběhlí v komunikaci se správními orgány, které rozhodují o právech a povinnostech občanů této republiky.

nahoru

Lidská práva, zastupování před Ústavním soudem

Uvedený pojem je v posledních letech skloňován před soudy i v médiích. Jakýkoli případ, který převezmeme, se snažíme vést již od počátku tak, aby byla v řízení zachovávána práva obsažená v Ústavě České republiky, v Listině základních práv a svobod i v mezinárodních dohodách. V každém případě jsme schopni, v případě, že je to důvodné, sepsat ústavní stížnost na porušování základních lidských práv. Jestliže dojde k selhání spravedlnosti před českými soudy, máme zkušenosti se zpracováním stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Strasburgu.

nahoru

Přestupkové právo, dopravní nehody

Odpovědně Vás zastoupíme ve věcech přestupků a správních deliktů, včetně dopravních přestupků, přestupků a správních deliktů v oblasti živnostenského práva. Často stačí jen chvilka nepozornosti, náhoda nebo smůla a můžete se stát účastníkem dopravní nehody. Pokud jste viníkem dopravní nehody, stačí málo, aby proti Vám bylo zahájeno trestní stíhání, zpravidla pro ublížení na zdraví. Pokud již bylo trestní stíhání zahájeno, není na místě otálet a je vhodné se urychleně obrátit na advokáta. Mnohé případy se dají vyřešit dohodou stran s finančním vyrovnáním. Tím se dá zabránit tomu, aby Vás soud potrestal zákazem řízení motorových vozidel nebo Vám udělil podmíněný trest nebo dokonce nepodmíněný trest.
Doporučujeme řešit problém od samého začátku s odbornou pomocí advokáta. Chyby způsobené laickým vedením případu lze v průběhu řízení jen obtížně napravit.

nahoru

Ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti zahrnuje zejména zastupování ve sporech vzniklých z titulu ochrany osobnosti a soukromí.

nahoru

Právo v oblasti neziskového sektoru

Zřizování nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností, občanských sdružení a dalších subjektů neziskového sektoru. Optimalizace vazeb mezi podnikáním a výhodami neziskového sektoru. Zpracování vnitřních dokumentů pro subjekty v neziskovém sektoru.

Pro všechny uvedené oblasti poskytujeme následující činnosti:

  • vedením soudních sporů,
  • sepisováním žalob,
  • zastupováním před soudy,
  • výkonem rozhodnutí pomocí exekutora,
  • uzavíráním smírů,
  • sepisováním návrhů smluv,
  • advokátními úschovami,
  • poskytováním jednorázových konzultací.

nahoru


Potřebujete poradit? Ozvěte se nám!

JUDr. Andrea Vojtková, Ph.D.
+420 222 512 715
+420 606 814 643

Mgr. Václav Uhlíř
+420 222 512 745
+420 777 887 765