Předcházejte problémům, nečekejte až nastanou, poraďte se s námi před každým důležitým rozhodnutím.

Při předcházení problémů Vám:

- sepíšeme smlouvy

- provedeme revizi Vámi dodaných smluv

- navrhneme správné právní řešení Vaší situace

- upozorníme Vás na Vaše práva, povinnosti, možnosti a případná rizika

Při řešení nastalého problému Vám:

- dohodneme s protistranou mimosoudní řešení

- sepíšeme žalobu

- obhájíme Vaše práva v soudním řízení

- vymůžeme Vaše pohledávkyRodinné právo

Rodinné právo je velmi specifickým právním odvětvím, které přestože obsahuje jen několik právních institutů, dotýká se téměř každého a tvoří poměrně velkou část soudně projednávaných případů. V rozhodování soudů se promítají i mezinárodní smlouvy o lidských právech, kterých se k dané problematice vztahuje celá řada. Nejdůležitější a nejvíce vzpomínanou je Úmluva o právech dítěte.


Rozpad manželství je jistě situací velmi psychicky náročnou, podle našich zkušeností však nemusí jít o dlouhodobou záležitost, pokud se obě strany jsou schopny dohodnout alespoň na základních věcech.


Připomeňme, že pokud jsou v manželství děti je rozvod otázkou tří různých řízení. Nejprve musí proběhnout řízení ve věcech péče o nezletilé, následně může proběhnout samotné rozvodové řízení. Teprve potom soud na návrh rozhoduje o vypořádání společného jmění manželů. Popsaným způsobem je řízení vedeno ve chvíli, kdy se jedná o rozvod sporný a účastníci nejsou schopni se dohodnout.


V případě dohody obou stran proběhnou řízení dvě. Soud nejprve schválí dohodu rodičů o právech a povinnostech k nezletilým dětem, a potom následuje rozvodové řízení, ve kterém soud rozhodne o rozvodu.


Pokud jde o věci péče o děti, máme zkušenosti se zastupováním jak matek, tak otců v podobných případech. Naší snahou je vždy vyřešit celou věc pokud možno urychleně tak, aby nestrádal ani rodič ani dítě. Mnohdy je situace mezi rodiči natolik vyhrocená, že věc nelze řešit dohodou stran, i pak se nám však daří prosazovat před soudem rozumný rozsah péče a výši výživného. Jestliže je zapotřebí alespoň prozatímní úprava poměrů, lze v podobných případech podat návrh na předběžné opatření.


Pod pojem rodinného práva spadá i osvojování dětí, čili adopce. Všichni víme, že právní úprava osvojení není v ČR zcela ideální, ale i s tímto materiálem je nutno pracovat. Pokud potřebujete poradit, či pomoci s vytvořením návrhu soudu, jsme k dispozici.