Předcházejte problémům, nečekejte až nastanou, poraďte se s námi před každým důležitým rozhodnutím.

Při předcházení problémů Vám:

- sepíšeme smlouvy

- provedeme revizi Vámi dodaných smluv

- navrhneme správné právní řešení Vaší situace

- upozorníme Vás na Vaše práva, povinnosti, možnosti a případná rizika

Při řešení nastalého problému Vám:

- dohodneme s protistranou mimosoudní řešení

- sepíšeme žalobu

- obhájíme Vaše práva v soudním řízení

- vymůžeme Vaše pohledávkyZkušenosti

Občanské právo

Pojem občanského práva zahrnuje širokou škálu právních vztahů upravených občanským zákoníkem. Do kontaktu s normami tohoto právního odvětví se dostáváte téměř denně, u většiny vztahů, jako je například nákup spotřebního zboží, samozřejmě nepotřebujete asistenci právníka. Přesto se většina lidí dostane ve svém životě mnohokrát do situací, kde je odborná pomoc vhodná.

Nemovitosti

Jednou z našich specializací jsou nemovitosti, pokud uzavíráte kupní smlouvu na byt či dům, jestliže jste nájemníkem, který má špatné zkušenosti s majitelem domu, či jste naopak majitelem domu, který si neví rady se svými nájemníky, jsme schopni Vám poradit a pomoci. Poradíme Vám i v záležitostech koupě družstevního podílu v bytových družstvech.

Problémy se mohou vyskytnout i v případě reklamací vad ať již z kupní smlouvy, či ze smlouvy o dílo.

Náhrady škod

Podle českého práva každý, kdo způsobil porušením právní povinnosti škodu, je za ni odpovědný, a náhrada škody tedy na něm může být vymáhána. Pod právní institut náhrady škody spadají rozličné případy škod na majetku či zdraví, způsobené dopravní nehodou, neodborným provedením prací nebo výkonů, atd. Možností je zde nepřeberné množství, máme zkušenosti i s uplatňováním náhrad vůči státu.

Dědické řízení

Stále se v praxi setkáváme s případy, kdy dědické řízení probíhá již léta a není možno se dobrat nějakého závazného rozhodnutí ve věci. Dědické řízení totiž přímo implikuje vznik rozporů, neboť se v něm jedná „jen“ o peníze. Příbuzní zůstavitele pak mají tendenci získat každý co největší díl a odmítají se dohodnout. Pokud neexistuje závěť má notář mnohdy velké problémy s tím, určit věci, které spadají do dědictví. Jestliže jste se ocitli v podobné situaci, případně chcete předejít možným sporům o majetek v rodině, je možná vhodný čas poradit se s odborníkem.

Smluvní právo

Téměř denně je v dnešní době člověk nucen uzavírat smlouvy, ať již kupní, darovací, pojistné, smlouvy o dílo, atd.

Tyto vztahy není potřeba řešit s právníkem, pokud se nejedná o velké investice. My se k podobným případům dostáváme z velké většiny případů ve chvíli, kdy se vyskytne problém, ať už se jedná o reklamaci vad zboží či práce, nebo o uplatnění práv plynoucích ze smlouvy.

Rodinné právo

Rodinné právo je velmi specifickým právním odvětvím, které přestože obsahuje jen několik právních institutů, dotýká se téměř každého a tvoří poměrně velkou část soudně projednávaných případů. V rozhodování soudů se promítají i mezinárodní smlouvy o lidských právech, kterých se k dané problematice vztahuje celá řada. Nejdůležitější a nejvíce vzpomínanou je Úmluva o právech dítěte.

Rozpad manželství je jistě situací velmi psychicky náročnou, podle našich zkušeností však nemusí jít o dlouhodobou záležitost, pokud se obě strany jsou schopny dohodnout alespoň na základních věcech.

Připomeňme, že pokud jsou v manželství děti je rozvod otázkou tří různých řízení. Nejprve musí proběhnout řízení ve věcech péče o nezletilé, následně může proběhnout samotné rozvodové řízení. Teprve potom soud na návrh rozhoduje o vypořádání společného jmění manželů. Popsaným způsobem je řízení vedeno ve chvíli, kdy se jedná o rozvod sporný a účastníci nejsou schopni se dohodnout.

V případě dohody obou stran proběhnou řízení dvě. Soud nejprve schválí dohodu rodičů o právech a povinnostech k nezletilým dětem, a potom následuje rozvodové řízení, ve kterém soud rozhodne o rozvodu.

Pokud jde o věci péče o děti, máme zkušenosti se zastupováním jak matek, tak otců v podobných případech. Naší snahou je vždy vyřešit celou věc pokud možno urychleně tak, aby nestrádal ani rodič ani dítě. Mnohdy je situace mezi rodiči natolik vyhrocená, že věc nelze řešit dohodou stran, i pak se nám však daří prosazovat před soudem rozumný rozsah péče a výši výživného. Jestliže je zapotřebí alespoň prozatímní úprava poměrů, lze v podobných případech podat návrh na předběžné opatření.

Pod pojem rodinného práva spadá i osvojování dětí, čili adopce. Všichni víme, že právní úprava osvojení není v ČR zcela ideální, ale i s tímto materiálem je nutno pracovat. Pokud potřebujete poradit, či pomoci s vytvořením návrhu soudu, jsme k dispozici.

Obchodní právo

Stejně jako u práva občanského je i materie obchodního práva poměrně rozsáhlá a zahrnuje celou škálu právních vztahů. Jsme Vám schopni pomoci především při zakládání obchodních společností či družstev.

Smluvní vztahy řešené právem obchodním se ve velké většině případů týkají vyšších investic než je tomu například u práva občanského, proto je rada právníka či právní rozbor situace vhodnou pojistkou jednotlivých aktivit.

Trestní právo

Ani tento obor práva nám není cizí, i když se svými instituty dosti odlišuje od ostatních právních odvětví. Máme zkušenosti se zastupováním klientů, ať již obviněných ze spáchání trestného činu, či poškozených. Do situace, kdy budete obviněni z trestného činu se můžete dostat překvapivě velmi snadno, například pokud máte řidičský průkaz. Jestliže totiž způsobíte dopravní nehodu, při níž bude někdo zraněn, můžete být obviněn z ublížení na zdraví. Trestným činem je i neplacení výživného, nově je pozornost orgánů činných v trestním řízení věnována i případům domácího násilí.

Některé případy, pokud nedosahují závažnosti trestného činu, mohou být řešeny jako přestupky. Zákon o přestupcích je sice součástí práva správního, ale svým způsobem spíše souvisí s právem trestním. I v této oblasti jsme schopni poskytnout Vám odbornou radu a péči.

Správní právo

Správní právo je jen ztěží identifikovatelnou rozsáhlou oblastí právních norem, které není možno zařadit pod výše uvedené právní obory. Patří sem například oblast živnostenského práva, výše zmíněné přestupkové právo či celé stavební řízení, rovněž rozhodování o udělení občanství, atd. Jsme poměrně zběhlí v komunikaci se správními orgány, které rozhodují o právech a povinnostech občanů této republiky.

Lidská práva

Uvedený pojem je v posledních letech skloňován před soudy i v médiích. Jakýkoli případ, který převezmeme se snažíme vést již od počátku tak, aby byla v řízení zachovávána práva obsažená v Ústavě České republiky, v Listině základních práv a svobod i v mezinárodních dohodách. V každém případě jsme schopni, v případě, že je to důvodné, sepsat ústavní stížnost na porušování základních lidských práv. Jestliže dojde k selhání spravedlnosti před českými soudy máme zkušenosti se zpracováním stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Strasburgu.

Zdravotnické a medicínské právo, lékárenství

Jednou ze specializací naší advokátní kanceláře je právní poradenství týkající se provozu zdravotnických zařízení, práv pacientů a oblasti veřejného zdravotního pojištění. Právní služby v oblasti zdravotnického práva jsou poskytovány provozovatelům zdravotnických zařízení, farmaceutickým firmám, zdravotním pojišťovnám i soukromým osobám.

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Právní služby poskytujeme především zaměstnavatelům, které podporujeme při komplexní aplikaci pracovněprávních a souvisejících předpisů v praxi, a to v rozličných provozních podmínkách. Vedle toho od zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců, přebíráme řešení individuálních pracovněprávních problémů, ať už spadají do agendy sporné, či nesporné. Právní služby v oblasti pracovního práva čítají zejména:

Pojistné právo

Vymáhání pohledávek a právní poradenství při exekucích

Advokátní kancelář nabízí svým klientům komplexní služby v oblasti vymáhání pohledávek. Problematice vymáhání pohledávek se advokátní kancelář věnuje již řadu let, během kterých tak měla možnost získat mnoho cenných zkušeností, které nyní uplatňuje při řešení konkrétních případů svých klientů tak, aby vymáhání pohledávek našich klientů bylo vždy co nejefektivnější. Za účelem poskytnutí komplexních služeb v rámci problematiky vymáhání pohledávek advokátní kancelář spolupracuje se soudním exekutorem s bohatými zkušenostmi v této právní oblasti.

Přestupkové právo, dopravní nehody

Odpovědně Vás zastoupíme rovněž ve věcech přestupků a správních deliktů, včetně dopravních přestupků, přestupků a správních deliktů v oblasti živnostenského práva, jakož i v oblasti veřejných zakázek.

Právo územní samosprávných celků

Advokátní kancelář poskytuje rovněž právní služby ve všech věcech přímo i nepřímo souvisejících s problematikou územně samosprávných celků. Znalost právního postavení a faktického fungování jednotlivých orgánů těchto korporací a znalost jejich působnosti umožňuje nalézat pro klienty nejvhodnější postupy, které mají předcházet realizaci majetkoprávních úkonů. Naši právníci mohou připravit i dokumenty typu návrhů usnesení k projednání v orgánech klienta včetně důvodových zpráv, návrhy záměrů určených pro zveřejnění na úředních deskách. Rovněž je možná i kvalifikovaná účast a vystoupení advokáta či advokátního koncipienta při projednávání věcí v orgánech klienta. Dále jsme připraveni poskytovat dílčí odborné konzultace, provést právní audity již realizovaných akcí a poskytovat právní služby organizacím zřizovaným veřejnoprávními korporacemi.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

Právníci naší advokátní kanceláře Vám poskytnou právní služby i v oblasti právního poradenství při realizaci PPP projektů. Neustále rozšiřujeme naše odborné znalosti v této problematice. Naše služby v této oblasti zejména zahrnují:

Ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti zahrnuje zejména zastupování ve sporech vzniklých z titulu ochrany osobnosti a soukromí.

Právo v oblasti neziskového sektoru

Zřizování nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností, občanských sdružení a dalších subjektů neziskového sektoru. Optimalizace vazeb mezi podnikáním a výhodami neziskového sektoru. Zpracování vnitřních dokumentů pro subjekty v neziskovém sektoru.